Prelekcja nauczycieli biorących udział w programie PO WER
podczas spotkania z rodzicami 16 maja 2019

(p. Bogusia) W lipcu 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jabłonce zdobyła grant w wysokości ponad 320 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadprogramowa Mobilność Kadry Edukacyjnej. Kilkumiesięczne wysiłki naszych nauczycielek Sabiny Pilch i Katarzyny Jaromin związane z opracowaniem, napisaniem wniosku i zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji przyniosły zamierzone owoce. Szkoła realizuje projekt od września 2017 roku. Koordynowaniem zajęły się się panie mgr Sabina Pilch i mgr Katarzyna Jaromin działając we współpracy z dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym. Od momentu rozpoczęcia projektu współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce wzięli udział w różnorodnych kursach językowych i szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie. W tym roku planowane są jeszcze szkolenia w Hiszpanii i Niemczech. Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i dokształcanie się poza granicami Polski. Nauczyciele kształcą się w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie: TIK, pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo, a także poszerzają swoje horyzonty i wzmacniają motywację do bardziej efektywnej pracy.

(p.Grażyna) Ważnym aspektem podnoszącym wartość udziału w szkoleniach było to, że odbywały się one w krajach, gdzie doskonalony język obcy jest językiem ojczystym. Każdy nauczyciel stykał się z nim nie tylko podczas zajęć, lecz także w codziennych sytuacjach, w kontaktach z rodzimymi użytkownikami, co również wpływało na efektywność kształcenia oraz mobilizowało do intensywnej pracy. Przebywanie wśród osób mówiących tylko danym językiem, konieczność ciągłego posługiwania się nim podczas zajęć sprawiała, że uczestnicy kursu pokonywali bariery językowe, korzystali z możliwości wypowiadania się na różne tematy, chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących umiejętności komunikacyjne. Taki kurs to niezwykłe doświadczenie dla tych, którzy uczyli się języka przez kilka lub kilkanaście lat edukacji w Polsce, a wyjazd dał im możliwość rozwinięcia skrzydeł, nawiązania kontaktów z osobami z wielu krajów oraz udoskonalenia zdolności płynnego posługiwania się tym językiem. To także wspaniała przygoda dla osób, które nie miały styczności z językiem angielskim, czy hiszpańskim, a kurs pozwolił im odkryć własne możliwości lingwistyczne i zainspirował do dalszego kształcenia. Oprócz tego zajęcia stały się dla wszystkich świetną motywacją do wszechstronnego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.

(p. Dorota) Nauczyciele zmotywowani i zainspirowani odbytymi szkoleniami podejmują szereg działań promujących i upowszechniających rezultaty projektu POWER. Wymienić można: - podjęcie międzynarodowej współpracy – wyjazdy uczniów na Słowację IFuture, planowana wymiana z uczniami z Węgier, realizacja projektu o tematyce bożonarodzeniowej we współpracy ze szkołami z Ukrainy, - międzynarodowe projekty e-Twinning min. Kartka z nieba z POWER-em, wymiana kartek świątecznych, Historia mojej babci – mini sztuka, Wyraź się poprzez sztukę, Europejska Książka Kucharska, inscenizacja wybranej baśni w obcych językach, - rozwój umiejętności językowych (j. angielski, j .niemiecki, j. hiszpański), realizacja zajęć z matematyki, fizyki, j. polskiego z elementami języków obcych - nowe metody nauczania – zajęcia prowadzone metodą projektu, wykorzystywanie autentycznych materiałów na zajęciach, inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy, prowadzenie lekcji o kulturze krajów europejskich, - motywacja i kreatywność w działaniu – przygotowanie licznych imprez szkolnych i pozaszkolnych upowszechniających efekty projektu min. Poranek poetycki „Miłość też ma POWERA”, „królewna Śnieżka w j. angielskim i niemieckim, Europejski dzień pączka wraz z przeprowadzeniem lekcji o tematyce kulinarnej z j. niemieckiego, współpraca z Instytutem Goethe w Krakowie – udział uczniów w zajęciach j. niemieckiego z wykorzystaniem aplikacji LEYO, przygotowanie Dnia Europejskiego z udziałem dzieci z Przedszkola, Prelekcje dla uczniów na godzinach wychowawczych dotyczące odbytych przez nauczycieli szkoleń i ich efektów. Uczniowie kontra nauczyciele w zmaganiach językowych – konkurs wiedzy językowej na forum szkoły. - stosowanie narzędzi TIK – wyposażenie sal lekcyjnych w laptopy i projektory, ekrany, telewizor, białe tablice, drukarkę, gry dydaktyczne; wykorzystanie dostępnych narzędzi w trakcie lekcji. Korzystanie z programów quizizz, kahoot, quizlet, learningapps i wielu innych. - podniesienie jakości pracy szkoły – upowszechnianie rezultatów projektu na terenie szkół gminy Jabłonka (przeprowadzanie zajęć lekcyjnych, prelekcje), opracowywanie artykułów i sprawozdań do gazet i na strony internetowe.

(p. Dominika) Udział w szkoleniach pozwolił nam nie tylko na zdobycie czy udoskonalenie kompetencji językowych, ale też na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, poznanie mentalności, kultury, sposobów postrzegania świata przez inne narodowości. Umożliwił również poszerzenie wiedzy na temat miejscowości i kraju, w którym odbywał się kurs oraz stanowił świetną lekcję tolerancji, współpracy, poszanowania dla odmiennej tradycji i kultury. Mogliśmy dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, wrażliwością na świat i drugiego człowieka czy szacunkiem dla odmienności kulturowej i etnicznej ze swoimi uczniami podczas procesu dydaktycznego i wychowawczego na lekcjach. Dzielenie się doświadczeniami związanymi z poszerzaniem swoich horyzontów poza granicami naszego kraju, z pewnością zachęci innych nauczycieli oraz uczniów do podejmowania podobnych wyzwań. Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy są widoczne również dla Państwa.


„ANGIELSKI TO MUS – NIEMIECKI TO PLUS” – WARSZTATY UCZNIÓW KLAS VII, VIII I GIMAZJUM SZKOŁY POSDATWOWEJ NR 1 W JABŁONCE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JABŁONCE – BORACH Z APLIKACJĄ „LEYO” W GOETHE INSTITUT W KRAKOWIE.

Dzięki LeYo! książki ożywają! Aplikacja w połączeniu z książką to nowe możliwości zabawy i nauki języka.

Seria książek „LeYo!“, która ukazała się nakładem wydawnictwa Carlsen Verlag, łączy klasyczne książki z urządzeniami mobilnymi. Po ściągnięciu darmowej aplikacji na tablet lub smartfona na stronach książki nagle pojawiają się elementy cyfrowe – obrazy, dźwięki, muzyka, teksty czytane na głos i interaktywny quiz. Te książki, w połączeniu z materiałami dydaktycznymi przygotowanymi przez Goethe Institut w Krakowie, można wykorzystać do przeprowadzenia pierwszego miniprojektu opartego o metodę CLIL na lekcji języka niemieckiego.

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dpf/ley.htmlEine internationale Küche – projekt na lekcjach języka niemieckiego

Na przełomie maja i czerwca 2019 klasa VII a pod opieką pani Katarzyny Jaromin realizowała projekt „Eine internationale Küche”

Projekt poprzedził cykl lekcji na temat żywienia, produktów spożywczych i typowych dań niemieckich. Uczniowie podzieleni na mniejsze grupy, pracowali nad przygotowaniem w formie plakatów prezentacji na temat typowych dan w różnych krajach. Wszystkie grupy pilnie tworzyły wszystkie elementy, przygotowywały materiały i teksty oraz zdjęcia. Na plakatach zostały zaprezentowane kuchnie takich krajów jak: Niemcy, Włochy, Korea, Rosja i Francja. Uczniowie prezentowali efekty swojej pracy w języku niemieckim.KULTURA I TRADYCJA Z PO WER – em.
Prezentujemy efekty odbytych szkoleń.

W lutym 2019r odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jablonce „Dzień Pączka” przygotowany przez panie Bernadettę Plaszczak, Dominikę Traczyk we współpracy z Samorządem Uczniowskim i  jego opiekunką panią Agatą Zahorą celem upowszechniania rezultatów projektu POWER.

Motywacją do organizacji tego wydarzenia były odbyte przez nauczycieli szkolenia językowe - języka angielskiego i hiszpańskiego, na których oprócz umiejętności językowych nauczycielki rozwijały wiedzę o kulturze, tradycji i zwyczajach Anglii i Hiszpanii                 

 Wspólnie z uczniami, panie Plaszczak, Traczyk i Jaromin przeanalizowały przepisy kulinarne w języku hiszpańskim, niemieckim i angielskim.  Zgłębiły wiedzę na temat kulinariów i tradycji postnych w Anglii, Niemczech i Hiszpanii.

Efektem działań był dobrze przygotowany i rozpowszechniony w całej szkole „Dzień Pączka”. Uczniowie częstowali smakołykami i opowiadali o różnicach smakowych i procesach powstawania pączków w innych krajach. W ramach działań ważnym efektem było przeprowadzenie szeregu zajęć o kulturze i zwyczajach w krajach niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. Mamy nadzieję kontynuować tak dobrze rozpoczętą tradycję.


„Podróż po Europie z PO WERem” - upowszechnianie efektów projektu.

            7 maja 2019 roku uczniowie klasy Ia, Ib i IIa wraz z wychowawczyniami p. Ewą Machaj, Stanisławą Chlupką i Aliną Zgamą zaprosili swoich kolegów z grupy wiekowej I-III oraz przedstawicieli Samorządowego Przedszkola w Jabłonce w „Podróż po Europie” w ramach dzielenia się rezultatami osiągniętymi dzięki mobilnościom nauczycieli odbytych w programie PO WER.

            Uczniowie zaprezentowali scenariusz, w którym „pociągiem” z przewodnikiem zwiedzali niektóre stolice europejskie. Było to spotkanie edukacyjne łączące w sobie elementy wiedzy o kulturze krajów europejskich, tradycji i języku. Można je także nazwać wspaniałą lekcja tolerancji.

            Liczymy, że motywacja nauczycieli i chęć dzielenia się zdobytą podczas szkoleń wiedzą  będzie przynosiła kolejne efekty, w które włączani będę uczniowie.


„Dzieciństwo jest jedyną porą, która trwa w nas przez całe życie.”

Choć z dnia na dzień doroślejemy, zdobywamy nowe doświadczenia, przybywa nam lat, to jednak w każdym z nas kryje się dziecko. Warto sobie przypomnieć, jak to jest nim być, obudzić w sobie dziecięcą radość, przenieść się w baśniowy świat. Podróż do tej krainy umożliwiła nam inscenizacja ,,Snow White- Królewna Śnieżka” przygotowana w ramach upowszechniania efektów programu POWER.

Spotkanie z językiem angielskim i niemieckim w niezwykłej Krainie Baśni odbyło się dnia 20 maja 2019 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Przygotowały je nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce: Jolanta Szczęśniak-Basisty, Dominika Traczyk, Katarzyna Jaromin oraz Katarzyna Duduś. Inspiracją i motywacją do powstania tej teatralnej uczty były odbyte przez Panie szkolenia w ramach wyżej wymienionego projektu POWER. Zdobyta wiedza językowa i metodyczna zaowocowały jeszcze większym zaangażowaniem w działania szkoły, poszerzeniem współpracy z sąsiednimi placówkami oraz nawiązaniem kontaktów ze szkołą w Twardogórze, chęcią dalszego rozwoju, jak również promocją działalności uczniów i nauczycieli- uczestników projektu.

Spotkanie to było nie tylko upowszechnianiem efektów projektu POWER, ale również finałem realizowanego przez panią Jolantę Szczęśniak-Basisty projektu pt. „Inscenizacja wybranej baśni”. Jest on realizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową w Twardogórze koło Wrocławia na międzynarodowej platformie e-Twinning. Krótka relacja filmowa z tego wydarzenia została opublikowana na tej platformie, a działalność nauczycieli i uczniów naszej szkoły trafiła dzięki temu do szerokiego grona odbiorców.

Na nasze przedstawienie przybyli zaproszeni goście:

Bolesław Wójcik- zastępca wójta, Maria Staszkiewicz- dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Bogusława Pilch- dyrektor oraz Bogusław Kobylak- zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce wraz z nauczycielami i uczniami, Beata Urban- dyrektor Szkoły Podstawowej w Chyżnem wraz z nauczycielami i uczniami oraz nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych w Orawce i Jabłonce Borach oraz rodzice naszych młodych aktorów. Gra aktorska, muzyka na żywo, kostiumy i scenografia stworzyły niezwykły nastrój oraz dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń.


Upowszechnianie rezultatów i działania promocyjne koordynatorów projektu PO WER
p. Sabiny Pilch i Katarzyny Jaromin
z wizytą w warszawskiej szkole

 

Dnia 5 kwietnia 2019r. w LXV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. Bema w Warszawie odbyło się spotkanie koordynatorów projektu pt. „Podniesienie efektywności kształcenia z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów”  z nauczycielkami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Jabłonce realizujących projekt pt. „Umiejętności językowe oraz kreatywna metodologia kluczem do sukcesu w nauczaniu”. Pani Ewa Buczkowska i Pani Aleksandra Michalczuk oraz Pani Sabina Pilch i Katarzyna Jaromin wzajemnie podzieliły się wiedzą na temat prowadzonych w szkole projektów europejskich, przekazały informacje dotyczące celów i korzyści wynikających z podejmowanych działań projektowych. Na podstawie szkolnego doświadczenia wskazały sposoby promowania i upowszechniania rezultatów poszczególnych projektów realizowanych w placówkach w ramach programu Erasmus+ i PO WER.  Była to znakomita okazja by wymienić się doświadczeniami i nawiązać współpracę. 

https://www.facebook.com/groups/1894694127459174/permalink/2199868800275037/Warsztaty językowe dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce realizowane w ramach projektu PO WER.

 

 W kwietniu 2019 roku zostały zorganizowane krótkie warsztaty językowe – języka angielskiego i języka niemieckiego dla nauczycieli różnych specjalności prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce. Zajęcia zostały przeprowadzone przez nauczycieli biorących udział w projekcie PO WER chcących podzielić się zdobytymi umiejętnościami i wiedzą. Nauczyciele zostali zaproszeni do wspólnej zabawy językowej w oparciu o różne gry językowe.

Warsztaty były okazją do podzielenia się zdobytym doświadczeniem, umiejętnościami językowymi. Stanowiły także czynnik motywujący do dalszej pracy nad językiem i zachęcały innych nauczycieli do podobnej aktywności.„Miłość też ma POWERa”

„Wędrówką jedną życie jest człowieka
Idzie wciąż
Dalej wciąż
Dokąd? Skąd?

Dokąd? Skąd?

Wędrówką jedną życie jest człowieka.”

                                               Edward Stachura

Wędrować znaczy żyć, smakować dni i to co one przynoszą, znaczy nie ustawać. Wędrować znaczy kochać, znaczy być. Wędrować to wybierać drogi, nie te na skróty lecz te do celu. Celów w życiu bywa wiele, lecz najsłodszym jest miłość.

 

W dniu 14 marca 2019 w OCK odbył się recital słowno-muzyczny pt. „Miłość też ma POWERa”. Spotkanie z poezją zostało opracowane przez pana  Zbigniewa Tlałkę, panią Sabinę Pilch i panią Katarzynę Jaromin – nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce. Inspiracją do stworzenia scenariusza były zagraniczne wyjazdy nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczne w ramach projektu POWER współfinansowanego ze środków unijnych. Projekt ten realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce od września 2017r. Dzięki niemu nauczyciele doskonalą swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego, języka niemieckiego i  hiszpańskiego, rozwijają się i motywują uczniów do działania.

W przedstawieniu z POWERem  wzięli udział nauczyciele uczestniczący w projekcie : Zbigniew Tlałka, Dominika Traczyk Bogusława Palenik, Jolanta Szczęśniak – Basisty, Bernadetta Plaszczak, Katarzyna Jaromin, Sabina Pilch; uczniowie z klas V,VII i VIII Szkoły Podstawowej, IIIb i IIIc Gimnazjum: Oliwia Paś, Ewelina Spytkowska, Klaudia Spytkowska, Kaja Andrzejczuk, Julia Jabłońska, Weronika Pilch, Karolina Hosaniak, Amanda Stanek, Wiktor Oskwarek, Emilia Ślusarczyk, Wiktoria Hebda, Agata Matonóg, Michał Kubacka, Maxymilian Pierkarczyk, Michał Kula, Dominik Baraściak, Michał Krzysiak, Łukasz Biel, Paweł Wójcicki, Szymon Spytkowski, Gabriela Lichosyt, Martyna Kubacka, Marta Prylińska. Towarzyszyli im uczniowie z Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce pod opieką pani dyrektor Katarzyny Lasak. Licealiści dali popis taneczny i recytatorski, pozostali artyści deklamowali utwory poetyckie w czterech językach, śpiewali i grali. Wcielając się w różne role próbowali odkryć czym jest miłość. Współpraca uczniów i nauczycieli stworzyła niezapomnianą atmosferę. Poezja w połączeniu z tańcem, muzyką i emocjami była prawdziwą ucztą dla duszy.

Celem spotkania było promowanie talentów recytatorskich, muzycznych i językowych uczniów, umiejętności językowych nauczycieli zdobytych podczas szkoleń oraz szeroko pojęta współpraca z innymi szkołami. Wśród widowni byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłonce Borach  wraz z księdzem proboszczem Grzegorzem Łomzikiem, uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte  w Jabłonce, uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce wraz z dyrekcją. Uroczystość uświetniła swoją obecnością pani Maria Staszkiewicz, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Zapał nauczycieli i uczniów, ciężka praca połączona z nauką i zabawą dały wspaniały efekt. Zmotywowani, zintegrowani i otwarci na nowe wyzwania planujemy kolejne działania.                              

                                                                                                                          Opracowała: Sabina Pilch

 

https://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/5138-milosc-tez-ma-power-a Z PRZYTUPEM W PRZYSZŁOŚĆ 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce w programie IFuture.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce stawia sobie coraz to nowe wyzwania. Kadra pedagogiczna zaangażowana w projekt PO WER SE – zagranicznych mobilności nauczycieli- dostrzegając wymierne korzyści płynące z międzynarodowych szkoleń postanowiła zachęcić uczniów do podobnych podróży poszerzających horyzonty.

Anglistka, pani Sabina Pilch, po odbytym szkoleniu na Malcie, postanowiła nawiązać współpracę z Zespołem Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (realizującym projekt Erasmus+) celem dzielenia się nabytą widzą i doświadczeniami. Dzięki tej współpracy i otwartości ze strony pani Katarzyny Lasak (anglistki z Zespołu Szkół), Szkoła Podstawowa Nr 1 włączyła się w projekt IFuture. Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, przeznaczony dla młodych ludzi od 15 do 29 roku życiu. Angażuje osoby z różnych stron świata. Jego zadaniem jest wprowadzanie w wielokulturowy wymiar współczesnej Europy lecz przede wszystkim ma on na celu edukację pro-ekologiczną.

Współpracując z panią Lasak zorganizowano wyjazd sześciorga uczniów z klas trzecich gimnazjum: Patrycji Joniak, Barbary Joniak, Gabrieli Palenik z klasy IIIc oraz Macieja Gosztyły, Anny Plaszczak i Patryka Chowańca z klasy IIIa. Wyjazd był formą nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Został całkowicie sfinansowany ze środków projektowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji na temat szkoły, środowiska lokalnego i prezentacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w najbliższej okolicy. Uczniowie, pod okiem pani Sabiny Pilch i Bernadetty Plaszczak, przygotowali również zajęcia warsztatowe, których głównym założeniem było powtórne wykorzystanie  różnych materiałów – ze śmieci tworząc sztukę.

Wyjazd odbył się w terminie 17-23 czerwca 2018r. Uczniowie pod opieką pana Adama Stańdo spędzili 7 dni w Wielkich Kapuszanach na Słowacji. Brali udział w licznych zajęciach, zabawach integracyjnych i wycieczkach. Mieli możliwość nawiązać kontakty z młodymi ludźmi z Węgier, Ukrainy i Słowacji. Uczniowie nie tylko dobrze się bawili lecz przede wszystkim szlifowali znajomość języka angielskiego i uczyli się nowych rzeczy dotyczących ekologii. Mieli również sposobność podzielenia się wiedzą na temat Orawy i szkoły podczas wieczorka zapoznawczego, na którym częstowali lokalnymi przysmakami, odśpiewali „Orawę” i zaprezentowali nasze stroje regionalne.

Wrażenia uczniów po wjeździe były bardzo pozytywne. Nawiązali nowe znajomości, wiele się nauczyli i z chęcią ponownie wzięliby udział w podobnym wydarzeniu. Zgodnie twierdzą, że podróże kształcą, pozwalają doskonalić umiejętności językowe, uczą tolerancji i otwierają na drugiego człowieka. Cieszymy się, że nasza szkoła ponownie otworzyła się na nowe doświadczenia. Liczymy, że w przyszłości nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w podobnych programach, a współpraca z Zespołem Szkół obejmie różne obszary edukacji.  

 

https://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/4874-z-przytupem-w-przyszlosc-uczniowie-szkoly-podstawowej-nr-1-im-adama-mickiewicza-w-jablonce-w-programie-ifuture


Opracowała Sabina Pilch


Podróże kształcą i ubogacają – pierwsze relacje nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1
w Jabłonce z wyjazdów na zagraniczne szkolenia w ramach programu PO WER

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce to placówka znajdująca się w bogatym pod względem kulturalnym i tradycyjnym regionie Orawy. Szkoła kształci ponad 600 uczniów w różnym wieku. Kadra pedagogiczna ma więc sposobność pracy w kilku grupach wiekowych, co pozwala na rozwój i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej to aktywny i prężnie działający zespół dostrzegający konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Szkoła stale
się rozwija, stawia na wysoki poziom kształcenia i dobrze wykwalifikowaną i ambitną kadrę. Otwartość nauczycieli  na nowości i ciekawostki z dziedziny metodyki nauczania, dydaktyki, a także szeroko pojętego procesu wychowawczego, w którym to szkoła bierze udział od pierwszych chwil obecności ucznia w szkole, znakomicie wpisuje się w cele projektu pt. „Umiejętności językowe oraz kreatywna metodologia - kluczem
do sukcesu w nauczaniu”. Projekt realizowany jest w szkole od 30 września 2017 roku w  ramach programu PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to program współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego. Napisany przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin projekt obejmuje 22 nauczycieli, którzy wezmą udział w różnorodnych kursach językowych oraz
w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

Pierwsi nauczyciele podjęli już wyzwanie odbycia mobilności w ramach programu PO WER. Dwie anglistki Sabina Pilch oraz Dominika Traczyk odbyły tygodniowe szkolenie metodyczne na Malcie. Szkoła ETI Malta mieści się w St. Julian‘s. Wyjazd odbył się w listopadzie 2017 roku w terminie od 6 do 11 listopada. Nauczycielki wybrały szkolenia odpowiadające tematyką głównym założeniom projektu. W trakcie trwania zajęć miały sposobność  pracy w międzynarodowych grupach nauczycieli z Rumunii, Niemiec, Włoch, a także Polski.

Pani Sabina Pilch uczestniczyła w kursie zatytułowanym Empowerment in ICT Skills –Making Use of Technology – „Wzmocnienie umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - wykorzystanie technologii.” Celem szkolenia było  podniesienie kompetencji komputerowych poprzez używanie różnorodnych narzędzi TIK. Zajęcia, w których uczestniczyła nasza anglistka miały na celu rozwijanie metod nauczania opartych o technologię komputerową, a także tworzenie pomocy naukowych takich jak blog, strony internetowe, animacje slajdów, przygotowanie i nagrywanie plików audio
do wykorzystania on-line i tworzenie ćwiczeń on-line.

Pani Dominika  Traczyk wybrała jako cel swojego wyjazdu zdobycie wiedzy na temat metody CLIL - Practical  Methodology for Teachers working with CLIL – „Praktyczna metodologia dla nauczycieli pracujących z CLIL.”  W trakcie zajęć pani Traczyk zapoznała się z metodą CLIL, zastosowaniem jej podstaw w procesie nauczania w różnorodnych kontekstach. Brała udział w warsztatach w trakcie, których nauczyciele opracowywali przykładowe zajęcia w oparciu o metodę CLIL. Nawiązała współpracę z nauczycielami
z Włoch i Niemiec mając nadzieję na wspólną realizację projektów metodą CLIL.

Kolejna grupa 3 nauczycielek wyjechała w lutym (12-23.02.2018) na dwutygodniowy kurs językowy do Cambrigde w Wielkiej Brytanii. Panie: Dorota Prylińska, Ewa Machaj i Magdalena Lichosyt odbyły intensywny kurs języka angielskiego w Stafford House Cambrigde. Uczestniczyły w zajęciach na różnym poziomie zaawansowania językowego prowadzonych na wysokim poziomie. Kurs obejmował 25 godzin zajęć w ciągu tygodnia (zajęcia grupowe i indywidualne). Każdy uczestnik był zobowiązany do przystąpienia do cotygodniowych testów sprawdzających zdobyte umiejętności. Na zakończenie kursu nauczycielki otrzymały certyfikaty  potwierdzające zdobyte umiejętności językowe zgodnie z Common European Framework of Referece czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Oto, jak w krótkich słowach nauczycielki relacjonują swoje wyjazdy :

Sabina Pilch, uczestniczka

 „Mój wyjazd i odbyte szkolenie to niezwykle motywujące doświadczenie. Możliwość ciągłego posługiwania się językiem angielskim udoskonaliła moje kompetencje językowe. Szkolenie było również wspaniałym wydarzeniem towarzyskim i kulturowym. Miałam sposobność wyjazdu na liczne wycieczki, w trakcie których nawiązywałam nowe znajomości i poznałam kulturę i historię Malty i Gozo. Wyjazd z pewnością wpłynął bardzo pozytywnie nie tylko na mnie, ale również pośrednio będzie przynosił korzyści uczniom, z którymi prowadzę zajęcia. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję systematycznie na zajęciach. Zachęcam wszystkich do udziału w tego typu szkoleniach. Ubogacają, uczą i motywują.”

 

http://orawa24.info/artykul.aspx?item=podroze-ksztalca-i-ubogacaja-pierwsze-relacje-nauczycieli-szkoly-podstawowej-nr-1-w-jablonce-z-wyjazdow-na-zagraniczne-szkolenia-w-ramach-programu-po-wer_8341

Kartka z nieba z POWER=em”


Świąteczna atmosfera nastraja pozytywnie i sprawia, że stajemy się nie tylko weselsi, ale też bardziej kreatywni. Dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli. W radosnym ferworze pracy panie Katarzyna Jaromin i Sabina Pilch postanowiły wraz z uczniami wysłać bardzo nietypowe kartki świąteczne. Wraz z uczniami klasy IIIc gimnazjum zrealizowały projekt pt. ”Kartka z nieba z POWER-em”. Uczniowie własnoręcznie przygotowali kartki świąteczne, umieścili w nich życzenia i krótki opis siebie w języku angielskim lub niemieckim. Kolejnym krokiem był zakup balonów wypełnionych helem. Każda kartka została przytwierdzona do balonu i opatrzona adresem szkoły i prośbę o odesłanie podobnych życzeń w razie odnalezienia tego niespotkanego pakunku. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia kolorowe balony w POWER-em zostały wypuszczone w świat. Wszyscy uczniowie z uśmiechem spoglądali w niebo i zastanawiali się dokąd doleci ich kartka i czy ktoś zechce na nią odpowiedzieć. Pełni nadziei czekamy na jakąś odpowiedź. Pomysł okazał się trafiony, uczniowie dobrze się bawili. W przyszłym roku z pewnością ponownie zaprosimy uczniów do „poczty balonowej”. 


Upowszechnianie rezultatów kursów językowych przez uczestników programu PO WER. 


W dniu 03.01.2019 r. niektórzy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jabłonce podzielili się z uczniami klas IV-VI swoimi wrażeniami z wyjazdów szkoleniowych w ramach programu PO WER. Koordynator projektu pani Sabina Pilch wyjaśniła, co to za program, jakie są jego cele, do jakich krajów wyjeżdżali stypendyści. Uczniowie zobaczyli zdjęcia z Anglii oraz Hiszpanii, poznali ciekawostki dotyczące niezwykłych miejsc i zabytków w Cambridge, Brighton, Londynie, Barcelonie i okolicach tych miast, a także usłyszeli, w jaki sposób nauczyciele zdobywali wiedzę z języka angielskiego i hiszpańskiego podczas kursów językowych. Uczestnicy programu PO WER, opowiadając z pasją o swoich wyjazdach szkoleniowych, pokazali, że były one wspaniałą przygodą, dzięki której mogli rozwijać swoje umiejętności językowe, poznać nowych ludzi z różnych krajów, nawiązać z nimi kontakty. Udowodnili też, że warto się uczyć języków, bowiem zdobyta wiedza i umiejętności procentują w życiu. Te wyjazdy to nie tylko nauka, ale też miłe spędzanie czasu, wędrówki, zwiedzanie fascynujących miejsc. Dzieci okazały się jak zwykle wdzięcznymi słuchaczami, spontanicznie reagowały na opowieści nauczycieli i nagradzały ich prezentacje brawami. Druga grupa stypendystów miała okazję tego dnia zmierzyć się z uczniami klas VII, VIII i III gimnazjum w quizach językowych przygotowanych przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin. Uczniowie i nauczyciele pracowali w parach, quizy sprawdzały ich wiedzę z języka angielskiego. Rywalizacja była niezwykle zacięta, poszczególne quziy wygrywali zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Pani Katarzyna Jaromin przypomniała jakie są cele projektu PO WER, oraz dokąd wyjeżdżali nauczyciele, natomiast pani Bogusława Palenik podzieliła się wrażeniami z wyjazdu do Anglii, przyznając, że nauka języków obcych jest bardzo ważna i poszerza horyzonty.PODRÓŻOWAĆ TO ROZWIJAĆ SIĘ ...

Kolejne zagraniczne wyjazdy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Jabłonce na  szkolenia językowe w ramach programu PO WER


W dniach od 02.07 do 17.08.2018 kolejni nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, dzięki realizowanemu od września 2017 roku programowi PO WER, wzięli udział w wyjazdach szkoleniowych w ramach Europejskiej Ścieżki Kształcenia. Projekt został napisany przez panią Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin, które prowadziły szkolenia dotyczące programu PO WER, nawiązywały kontakty ze szkołami językowymi, wspierały nauczycieli podczas organizowania wyjazdów, koordynowały i monitorowały wszelkie działania.  

Pozyskane przez koordynatorki środki unijne umożliwiły wakacyjną mobilność kilkunastu uczestników projektu, którzy zdobywali lub doskonalili umiejętności językowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Austrii. Jedna osoba brała udział w kursie metodycznym z języka niemieckiego wzbogacającym warsztat pracy i podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Natomiast pozostali uczestniczyli w zajęciach z języka angielskiego i hiszpańskiego o różnych stopniach zaawansowania, prowadzonych przez profesjonalistów z zastosowaniem ciekawych metod aktywizujących. W trakcie kursu uczestnicy przystępowali do testów sprawdzających zdobytą wiedzę i umiejętności, a po jego zakończeniu otrzymali certyfikaty potwierdzające kompetencje językowe w zależności od poziomu zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Ważnym aspektem podnoszącym wartość udziału w szkoleniach było to, że odbywały się one w krajach, gdzie doskonalony język obcy jest językiem ojczystym. Każdy nauczyciel stykał się z nim nie tylko podczas zajęć, lecz także w codziennych sytuacjach, w kontaktach z rodzimymi użytkownikami, co również wpływało na efektywność kształcenia oraz mobilizowało do intensywnej pracy. Przebywanie wśród osób mówiących tylko danym językiem, konieczność ciągłego posługiwania się nim podczas zajęć sprawiała, że uczestnicy kursu pokonywali bariery językowe, korzystali z możliwości wypowiadania się na różne tematy, chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach doskonalących umiejętności komunikacyjne. Taki kurs to niezwykłe doświadczenie dla tych, którzy uczyli się języka przez kilka lub kilkanaście lat edukacji w Polsce, a wyjazd dał im możliwość rozwinięcia skrzydeł, nawiązania kontaktów z osobami z wielu krajów oraz udoskonalenia zdolności płynnego posługiwania się tym językiem. To także wspaniała przygoda dla osób, które nie miały styczności z językiem angielskim, czy hiszpańskim, a kurs pozwolił im odkryć własne możliwości lingwistyczne i zainspirował do dalszego kształcenia. Oprócz tego zajęcia stały się dla wszystkich świetną motywacją do wszechstronnego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.

Udział w szkoleniach pozwolił nauczycielom nie tylko na zdobycie czy udoskonalenie kompetencji językowych, ale też na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, poznanie mentalności, kultury, sposobów postrzegania świata przez inne narodowości. Umożliwił również poszerzenie wiedzy na temat miejscowości i kraju, w którym odbywał się kurs oraz stanowił świetną lekcję tolerancji, współpracy, poszanowania dla odmiennej tradycji i kultury. Nauczyciele będą mogli dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, wrażliwością na świat i drugiego człowieka czy szacunkiem dla odmienności kulturowej i etnicznej ze swoimi uczniami podczas procesu dydaktycznego i wychowawczego w nowym roku szkolnym. Dzieląc się doświadczeniami związanymi z poszerzaniem swoich horyzontów poza granicami naszego kraju, z pewnością zachęcą innych nauczycieli oraz uczniów do podejmowania podobnych wyzwań.

Opracowała Jolanta Szczęśniak-Basisty

https://www.jablonka.pl/index.php/informacje-mainmenu-42/4875-podrozowac-to-rozwijac-sie-kolejne-zagraniczne-wyjazdy-nauczycieli-ze-szkoly-podstawowej-nr-1-w-jablonce-na-szkolenia-jezykowe-w-ramach-programu-power


Ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.

Grant programu POWER zdobyty!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jabłonce  będą doskonalić swój warsztat pracy za granicą. 

Niezwykle miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jabłonce zdobyła grant w wysokości ponad 320 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – Ponadprogramowa Mobilność Kadry Edukacyjnej. Kilkumiesięczne wysiłki naszych nauczycielek Sabiny Pilch i Katarzyny Jaromin związane z opracowaniem, napisaniem wniosku i zgromadzeniem potrzebnej dokumentacji przyniosły zamierzone owoce.

Projekt został złożony w styczniu 2017 roku, a niedawno Szkoła podpisała Umowę Finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Na mocy tego dokumenty Szkoła rozpoczyna realizację projektu. Najbliższy rok kalendarzowy i szkolny to przede wszystkim praca i trud włożony w koordynowanie projektu. Tego wyzwania podjęły się panie mgr Sabina Pilch i mgr Katarzyna Jaromin działając we współpracy z dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym.

Wynikające z projektu założenia będą realizowane w ramach Ponadprogramowej Mobilności Kadry Edukacyjnej w obszarze edukacji szkolnej. Projekt jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego i będzie obejmował okres od 30 września 2017 do 29 września 2019 roku. W tym czasie nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce będą brali udział w różnorodnych kursach językowych i szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie wiedzy i  dokształcanie się poza granicami Polski. Nauczyciele będą się kształcić w różnych dziedzinach zwiększając swoje kompetencje w zakresie: TIK, pracy z uczniem zdolnym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z uczniem uzdolnionym językowo, a także poszerzą swoje horyzonty i wzmocnią motywację do bardziej efektywnej pracy.

Pierwsze wyjazdy odbędą się już w listopadzie tego roku. Dwie nasze anglistki wyjadą na Maltę i skorzystają ze szkoleń metodycznych.

Dzięki temu projektowi nasza placówka zyska wiele cennych doświadczeń i z pewnością będzie stanowiła bardziej atrakcyjne środowisko do zdybywania wiedzy dla naszych uczniów. Poprzez wyjazdy zagraniczne nauczycieli nawiążemy nowe znajomości poza granicami, co z pewnością zaowocuje nowymi międzynarodowymi współpracami szkół i licznymi projektami w ramach eTwinning. Mamy również nadzieję na bliższą współpracę z zagranicznymi placówkami celem podjęcia wyzwania napisania i zrealizowania projektu w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne.